ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ ตามวัน-เวลา ที่ได้ระบุระยะวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อ โรงพยาบาลพีเอ็มจี 02-4514920-4

2. โรงพยาบาลพีเอ็มจี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายการสินค้า ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ ที่ได้รับการอนุมัติโดยใบสั่งซื้อ สินค้า/บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของโรงพยาบาลพีเอ็มจี ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลพีเอ็มจี เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการต่าง ๆ ของเราผ่านเว็บไซต์ รวมตลอดทั้งเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่เราโดยตรงในขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ หรือตอบแบบสอบถาม แบบสำรวจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดของเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส สถานที่ตั้งหรือภูมิลำเนา เลขที่บัญชีเงินฝาก หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ และ/หรือ จากการที่ท่านใช้งานหรือใช้บริการของเราบนเว็บไซต์ และ/หรือ จากการรวบรวมผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใด เช่น ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายโทรคมนาคม ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลระบุตำแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ (Browser) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นและที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      4.1 เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      4.2 เพื่อการระบุและยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าใช้บริการต่างๆ ของเรา
      4.3 เพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้เราจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ และ/หรือ จัดให้มีการสุ่มตรวจ หรือทดสอบโดยบุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง หรือเพื่อการอื่นใดที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ของเรา
      4.4 เพื่อการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเราแก่ท่าน
      4.5 เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งไม่จำกัดแต่เฉพาะทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น
      4.6 เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การศึกษา วิจัย รวบรวมจัดทำสถิติ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ของเราแก่ท่าน

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆตามข้างต้น และข้อตกลงยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

Malcare WordPress Security