พญ : มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

(ER) Department

02 451 4921

Open hour: 08:00 AM to 20:00 PM

ศูนย์โรคหัวใจพร้อมให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ

ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศและเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยรู้จักการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและผ่าตัด รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูหัวใจครบทุกสาขาทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 

  • การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษภายนอกร่างกาย
  • การตรวจรังสีวินิจฉัย

การรักษาโรคหัวใจ

  • การทำหัตการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

บริการด้านโรคหัวใจ

  • คลินิกหัวใจอ่อนกำลัง
  • คลินิกเวชศาสต์เชิงรุกป้องกันโรคหัวใจ
  • คลินิกยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือด


อายุรแพทย์หัวใจและศัลยแพทย์หัวใจต่างอุทิศตนในการทำงานเพื่อคงการรักษาโรคหัวใจ
ในระดับมาตรฐานสากลสูงสุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Silent from the online era can be cured with a package.

วันนี้- 31 ธันวาคม 2567

Know to prevent control your sugar level with diabetes examination

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

Responsible Doctor

M.D

ฆนินทร สุนทรธาดา

Cardio-Intervention

M.D

ฆนินทร สุนทรธาดา

M.D

ปฤษดา คำหม่อง

ทันตแพทย์

M.D

ปฤษดา คำหม่อง

พญ :

พญ.กฤติกา เข่งคุ้ม

Cardio-Med

พญ :

พญ.กฤติกา เข่งคุ้ม

M.D

ณภินทร์ หาญชเล

Wellness

M.D

ณภินทร์ หาญชเล

M.D

โชติอาภา ดุริยานนท์

อาชีวะเวชศาสตร์

M.D

โชติอาภา ดุริยานนท์

Malcare WordPress Security