เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาล PMG เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 109 เตียง เปิดตัวในปี พ.ศ. 2564 ทางเราได้ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้รับบริการมากที่สุด โดยยึดวิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ สำหรับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศทุกระดับ” ทางโรงพยาบาลพีเอ็มจี หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทุกท่าน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างความประทับใจในการเข้ารับบริการทุกครั้ง

วิสัยทัศน์

เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ
สำหรับผู้ป่วยทั้งใน และต่างประเทศทุกระดับ

วิสัยทัศน์

เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ สำหรับผู้ป่วยทั้งใน และต่างประเทศทุกระดับ

พันธกิจ

 • เพิ่มรายได้ และรักษาผลกำไรให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ให้บริการดูแลที่เป็นเลิศ และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยทั้งใน
  ประเทศและต่างประเทศ

 • พัฒนาความพึงพอใจของผู้ป่วย พนักงาน และแพทย์

 • ขยายขอขเขตการให้บริการของบริการเมื่อมีโอกาสเพื่อ
  ตอบสนองความต้องการของตลาดในงบประมาณที่เหมาะสม

 • การส่งเสริมการอบรม และการศึกษาให้แก่พนักงานและ
  บุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการบริการ

PMG ย่อมาจาก

   =  Professional (ความเป็นมืออาชีพ)
M   =  Medical Standards (มาตรฐานทางการแพทย์)
G   =  Good Health and Longevity (สุขภาพที่ดีและยืนยาว)

ความหมายของสีประจำโรงพยาบาล

ความสามัคคีและความแข็งแกร่งนั้นนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

พันธกิจ

 • เพิ่มรายได้ และรักษาผลกำไรให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ให้บริการดูแลที่เป็นเลิศ และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาความพึงพอใจของผู้ป่วย พนักงาน และแพทย์
 • ขยายขอขเขตการให้บริการของบริการเมื่อมีโอกาสเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในงบประมาณที่เหมาะสม
 • การส่งเสริมการอบรม และการศึกษาให้แก่พนักงานและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการบริการ

การรับรองคุณภาพ

GHA-CONFORMANCE-SEAL-FINAL PNG

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย