ประวัติแพทย์

พญ :
มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

แผนก :

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา

การศึกษา และความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

– วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด รวมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง, เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

วันอังคาร

เวลา

13.00-16.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Malcare WordPress Security