แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

อาคาร 1 ชั้น 2

02 451 4921

เวลา 8.00 - 20.00 น.

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่ : ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์โดยนำสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากผู้ป่วยเข้ากระบวนการทดสอบเพื่อหาเชื้อที่อาจนำพาไปสู่โรคร้ายหรือตรวจความสมบูรณ์และความบกพร่องของสิ่งเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการรักษาโรคต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของแพทย์และผู้ป่วย โดยแผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนปัจจุบัน

เป้าหมาย : ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ ด้วยระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยรวมไปถึงการให้บริการทางธนาคารเลือดที่เพียงพอและปลอดภัย สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์
  • กลุ่มงานเคมีคลินิกตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจที่มาจากเลือดและสารน้ำต่าง ๆ ของร่างกาย
  • กลุ่มงานโลหิตวิทยา ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และวินิจฉัยกลไกการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น
  • กลุ่มงานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ อุจาระ สารคัดหลั่งต่าง ๆ ของร่างกายภายใต้กล้องจุลทรรศน์
  • กลุ่มงานจุลชีววิทยาคลินิกตรวจคัดกรองหาเชื้อวัณโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์
  • กลุ่มงานภูมิคุ้มกันวิทยา ตรวจวิเคราะห์ทางน้ำเหลืองวิทยา วินิจฉัยโรคติดเชื้อทางแบคทีเรีย, โรคติดเชื้อไวรัส รวมถึงการตรวจหาปริมาณฮอร์โมน และสารบ่งชี้มะเร็งด้วย
  • กลุ่มงานธนาคารเลือด ตรวจวิเคราะห์หมู่เลือด ABO และ Rh รวมไปถึงการจัดหาส่วนประกอบของเลือดให้กับผู้ป่วยด้วยการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดระหว่างผู้ให้และผู้รับโดยรับส่วนประกอบของเลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยตรง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ - ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว - กรุณานอนพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ - ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่นๆ และภาวะแทรกซ้อน

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ ราคาตรวจดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่นๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยไม่รวมชาวต่างชาติ

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security