แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

-

02-451-4920 ต่อ 1102,1104,1105

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการทางการแพทย์ แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

หน้าที่ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี โดยนำสิ่งที่ต้องการจะตรวจที่เก็บจากผู้ป่วย เข้าสู่กระบวนการทดสอบหาเชื้อที่อาจนำพาไปสู่โรคร้าย หรือตรวจความสมบูรณ์ รวมไปถึงความบกพร่องของสิ่งเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการรักษาโรค และตอบสนองความต้องการของแพทย์และผู้ป่วย

เป้าหมาย มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ ด้วยระบบวิเคราะห์ผลตรวจที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย รวมไปถึงการให้บริการทางธนาคารเลือดที่เพียงพอและปลอดภัย ช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เข้าใช้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ 
1. กลุ่มงานเคมีคลินิก ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีจากสารคัดหลั่งร่างกายมนุษย์ เช่น เลือดและสารน้ำต่างๆ ของร่างกาย
2. กลุ่มงานโลหิตวิทยา ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และวินิจฉัยกลไกการแข็งตัวของเลือด 
3. กลุ่มงานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ตรวจวิเคราะห์สารคัดหลั่งต่างๆ ที่มาจากร่างกายมนุษย์ เช่น ปัสสาวะ อุจาระ ผ่านกล้องจุลทรรศน์
4. กลุ่มงานจุลชีววิทยาคลินิก ตรวจคัดกรองหาเชื้อวัณโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์
5. กลุ่มงานภูมิคุ้มกันวิทยา ตรวจวิเคราะห์ทางน้ำเหลืองวิทยา วินิจฉัยโรคติดเชื้อทางแบคทีเรีย และไวรัส รวมไปถึงการตรวจหาปริมาณฮอร์โมน และสารบ่งชี้มะเร็ง
6. กลุ่มธนาคารเลือด ตรวจวิเคราะห์หมู่เลือด ABO และ Rh รวมไปถึงการจัดหาส่วนประกอบของเลือดให้กับผู้ป่วยจากศูนย์บริการโลหิตแห่งสภากาชาดไทยโดยตรง โดยมีขั้นตอนการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดระหว่างผู้ให้และผู้รับเพื่อความปลอดภัยของผู้ได้รับโดยตรง

แพทย์ผู้รับผิดชอบ (ในช่วงเวลาทำการปกติ) 
1.) ทนพญ.กัลยาณี จันทร์เพ็ญ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ท.น.7209

แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-4514920 ต่อ 1102,1104,1105

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security