ประวัติแพทย์

นพ :
โชติอาภา ดุริยานนท์

แผนก :

อาชีวะเวชศาสตร์

ภาษา

การศึกษา และความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547

– แพทยศาสตร์บัณฑิต พบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) พ.ศ. 2553

– วุฒิบัตรอาชีวะเวชศาสตร์ (2 เดือน) รุ่น 12 แขนงอาชีวะเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2566

– ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและเดินทาง รุ่น 1 แขนงเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและเดินทาง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2566

ความเชี่ยวชาญ

– ตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย ตรวจใบอนุญาติทำงานในเรือ (offshore) ตรวจปัจจัยเสี่ยงก่อนเข้าทำงานและขณะทำงาน ตรวจเดินสำรวจโรงงานตามกฎหมายฯ

– ตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนเข้าทำงาน, ต่อใบอนุญาตขับขี่, ก่อนเข้าเรียน, ต่อใบอนุญาตทำงานต่างด้าวและอื่นๆ

– ให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประสงค์ทำงานในต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย

– ตรวจรักษาโรคหรือภาวะทางอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ผ่านการอบรม)

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เวลา

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Malcare WordPress Security